top of page

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Náš závazek k ochraně soukromí a osobních údajů.

Ochrana soukromí je pro nás klíčovou hodnotou. Naším posláním a ambicí je poskytovat služby s pečlivým respektem k základním zásadám ochrany soukromí, zejména s ohledem na bezpečnost osobních údajů. Jedním z našich hlavních principů je shromažďování a uchovávání osobních informací v co nejmenší míře a po nezbytně nutnou dobu.

V oblasti zpracování osobních údajů se řídíme především Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, které se týká ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto informací (GDPR), stejně jako dalšími relevantními právními předpisy, upravujícími zpracování osobních údajů a ochranu soukromí.

 

Údaje o správci osobních údajů

 

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost společností CONECTIO GROUP s.r.o., IČO: 24703532, se sídlem Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2, (dále jen „správce“).

 

Osobní údaje shromažďujeme o našich stávajících klientech, se kterými jsme uzavřeli smlouvu, ale též o našich potenciálních klientech, kteří se o naše nabídky zajímají, nebo které jsme s naší nabídkou oslovili.

Zpracováváme zejména identifikační osobní údaje a kontaktní údaje, které jste nám poskytli, a to včetně bankovního spojení. Za tímto účelem zpracováváme Vaše jméno, příjmení, adresu (kontaktní adresa, telefonní číslo a email), a funkci nebo pracovní pozici.

 

Vaše údaje zpracováváme z důvodu smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností a rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. k zasílání obchodních a informačních sdělení upozorňujících na činnost a služby naší společnosti.

 

Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby byly zajištěny veškeré standardy ochrany podle GDPR.

 

Oprávněné zájmy, které zpracovatel sleduje

Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží a oprávněný zájem na dalším ekonomickém rozvoji naší společnosti.

Zpracovatelé osobních údajů a poskytování osobních údajů

 

Při zpracování vašich osobních údajů může docházet k situacím, že vaše osobní údaje poskytneme třetí straně (jinému správci), anebo našim smluvním partnerům (zpracovatelům), kteří nám se zpracováním osobních údajů pomáhají.

 

Našimi zpracovateli, kteří zpracovávají osobní údaje podle našich pokynů a za dodržení bezpečných opatření jsou:

  • Poskytovatelé hostingu aplikací a cloudových služeb

  • Poskytovatelé komunikačních nástrojů

  • Poskytovatelé online reklamy a komunikace v sociálních sítích

  • Společnosti pro realizaci průzkumů spokojenosti

 

Doba zpracování osobních údajů

 

V případě, že jste již našim zákazníkem, Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smlouvy, a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, tedy po dobu, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu.

S ohledem na promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje uvedené na dokumentech, pro které právní předpis stanovuje delší archivační lhůtu, budeme uchovávat po dobu stanovenou právním předpisem.

 

Práva subjektu údajů

 

Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s dotazem týkajícím se zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby.

 

Kontakt

 

S dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete elektronicky prostřednictvím adresy info@conectio.eu nebo písemně na adrese sídla CONECTIO GROUP s.r.o., Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2.

bottom of page